مدارس آموزش خلبانی پهپاد پدیده جدیدی است که به یکباره در چین سر بر آورده اند و در آن دانشجویان پسر یاد می گیرند چگونه با این وسیله کار کنند.